top of page

Διαζύγιο - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.


Κάθε πρόσωπο που τελεί σε γάμο και επιθυμεί τη λύση αυτού, δικαιούται να υποβάλει αίτηση διαζυγίου στα κυπριακά δικαστήρια εφόσον διαμένει στην Κυπριακή Δημοκρατία τουλάχιστον 3 μήνες. Τότε, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο Οικογενειακό Δικαστήριο της Επαρχίας όπου ο Αιτητής διαμένει.

Στην περίπτωση που ο γάμος του οποίου η λύση επιθυμείται είναι θρησκευτικός, προκειμένου η λύση αυτή να επέλθει, πρέπει να λάβουν χώρα δύο αλληλένδετες διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, το πρόσωπο το οποίο επιθυμεί τη λύση του γάμου πρέπει, προτού υποβάλει αίτηση διαζυγίου στο Οικογενειακό Δικαστήριο, να αποστείλει γνωστοποίηση της πρόθεσης λύσης του γάμου του στον οικίο Επίσκοπο της ενορίας στην οποία διαμένει ή δέμενε με το σύζυγό του, προκειμένου την πνευματική συνδιαλλαγή των. Ακολούθως, και αφού περάσουν τρεις μήνες απο την ημερομηνία κατά την οποία απεστάληκε η ανωτέρω γνωστοποίηση, δύναται να καταχωρήσει αίτηση διαζυγίου στο αρμόδιο Οικογενειακό Δικαστήριο.

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει το λόγο διαζυγίου τον οποίο ο Αιτητής επικαλείται ως αιτία, και τα πραγματικά γεγονότα τα οποία υποστηρίζουν το λόγο αυτό. Στην κυπριακή έννομη τάξη, οι προβλεπόμενοι λόγοι λύσης του γάμου είναι οι εξής:

• Ισχυρός κλονισμός του γάμου (ο οποίος αποτελεί και τον συχνότερο λόγο διαζυγίου). • Μοιχεία. • Ανήθικη ή ατιμωτική ή άλλη επαναλαμβανόμενη ασύγγνωστη διαγωγή επιφέρουσα δεινή κατάπτωση της σχέσης καθιστώσα στον αιτητή τη σχέση αφόρητη. • Επιβολή κατά της ζωής. • Φρενοβλάβεια επί τριετία καθιστώσα τη συμβίωση αφόρητη. • Τελεσίδικη καταδίκη σε φυλάκιση πέραν των επτά ετών. • Αφάνεια συζύγου. • Ανικανότητα που υφίσταται κατά τη σύναψη του γάμου και παρατείνεται για έξι μήνες και κατά την έγερση της αγωγής. • Αδικαιολόγητη επί δύο χρόνια εγκατάλειψη. Τα δύο χρόνια μπορεί να προκύπτουν συνεχόμενα, ή αθροιστικά. • Αλλαγή θρησκείας ή δόγματος ή ενάσκηση ηθικής βίας ή προσπάθεια για προσηλυτισμό σε αίρεση. • Επίμονη παρεμπόδιση τεκνογονίας παρά την αντίθετη επιθυμία του άλλου συζύγου. • Πενταετής διάσταση. Τα πέντε έτη πρέπει να είναι συνεχή.

Το άλλο μέρος, ήτοι ο Καθ'ων η Αίτηση, δύναται να καταχωρήσει υπεράσπιση, απαντώντας στους ισχυρισμούς του Αιτητή.

Στη συνέχεια, το Οικογενειακό Δικαστήριο εξετάζει τους ισχυρισμούς των δύο πλευρών, και αποφάινεται επί της αίτησης διαζυγίου. Το βάρος απόδειξης του επικαλούμενου λόγου λύσης του γάμου φέρει ο Αιτητής.

Ένεκα του ότι στην κυπριακή έννομη τάξη δεν προβλέπται το λεγόμενο "κοινή συναινέσει" διαζύγιο, σε κάθε περίπτωση, το ένα μέρος του γάμου είναι ο Αιτητής και το άλλο ο Καθ'ων η Αίτησης. Το διάταγμα δε λύσης του γάμου εκδίδεται είτε υπέρ του Αιτητή και ενάντιον του Καθ΄ου η Αίτησης, ή εξ' αυπαιτιότητας και των δύο μερών, ενώ η έκδοσή του δεν προϋποθέτει τη συναίνεση του Καθ'ου.

Το διάταγμα λύσης του γάμου υπόκειται σε έφεση. Οπόταν, καθίσταται τελεσίδικο είτε εφόσον υποβλήθηκε έφεση και απορρίφθηκε, είτε εφόσον η προθεσμάι έφεσης παρήλθε άπρακτη. Με την τελεσιδκία δε αυτή επέρχεται και η λύση του γάμου.

Επιπλέον, το διάταγμα λύσης γάμου, δεν ρυθμίζει την Γονική Μέριμνα, τη Διατροφή καθώς και τις Περιουσιακές Διαφορές των διαδίκων.

Τα ως άνω ζητήματα ρυθμίζονται με διαφορετικά διατάγματα του Οικογενειακού Δικαστηρίου τα οποία εκδίδονται στα πλαίσια χωριστών διαδικασιών. Τα θέματα αυτά καθώς και η διαδικασία τους, θα αποτελέσουν αντικείμενο μελοντικής αρθρογραφίας του γραφείου μας.

*Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας πατώντας εδώ.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page